boomeffectanalyse

Slogan van je site

boomadvies

Adviesbureau voor bomen, Jansen boomadvies is gespecialiseerd in onderzoek naar bomen en advies.. We hebben de kennis en ervaring om u bij te staan en te adviseren bij uw vragen omtrent uw boom en bomen. Onderzoek naar bomen doen we op basis van veel praktijkervaring, gedegen en actuele kennis en technieken. Ons boomonderzoek wordt gevolgd door een onafhankelijk Het advies kan mondeling of in een rapportage gegeven worden. Onze rapportage geeft in heldere taal advies over uw bomen. Indien gewenst kunnen we voor u bomen een zogeheten bomenpaspoort aanmaken en de boom inmeten in een GIS (geografisch informatie) systeem, zodat u een overzichtskaart hebt van de standplaats van uw bomen. Het boomadvies kan voor u uitgewerkt te worden in een boombeheerplan met onderhoudsmaatregelen en frequenties. Planmatig boomonderhoud wordt op deze manier één van de meest duurzame bijdrage aan het levensverlooop van een boom. De financiële consequenties van planmatig boomonderhoud zijn verhoudingsgewijs laag. Zeker als je deze kosten afzet tegen de kosten die gemoeid zijn met uitval van bomen. Een boombeheerplan geeft een goede leidraad voor de praktische uitvoering van het onderhoud. Boomadvies voor ruimtelijke ontwikkeling is in feite een continuproces. Iedere dag wordt er wel gewerkt aan infrastructuur ( ondergronds en bovengronds). Bouwprojecten, wegreconstructies, rioleringsvervanging, vervanging van bestrating of stadsmeubilair zijn aan de orde van de dag. Het juiste onderzoek en advies zorgt voor een verantwoord beleid met betrekking tot de aanwezige bomen en hun esthetische en biologische waarde voor de tuin. Verschillende vormen van onderzoek/advies Afhankelijk van de fase van een project verschilt het gewenste advies met betrekking tot de bomen die in de ruimte aanwezig zijn. Hieronder een opsomming van mogelijk onderzoek en/of advies dat nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen over de onderzochte bomen. - Groeiplaats onderzoek - Nader onderzoek - Boom Effect Analyse - VTA boomveiligheidsinspectie - Klimaat adaptieve bomen Een groeiplaatsonderzoek wijst uit welke maatregelen het best kunnen worden getroffen om de boom goede kansen te bieden op hun huidige of toekomstige standplaats. Een heldere rapportage verschaft inzicht in de diverse groeiplaatsaspecten en reikt een passend pakket van maatregelen aan. Extreme weersomstandigheden hebben een effect op aanwezige bomen en planten. De effecten zijn nu al duidelijk te zien. Het gebrek aan water zorgt ervoor dat jonge planten verdrogen. De hitte op de stam kan dan weer leiden tot schorsbrand. En door hevige regen of onweersbuien kunnen bomen dagenlang onder water staan. Het antwoord? Zogenaamde klimaatbomen. Dit zijn bomen waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze beter bestand zijn tegen de verandering van het klimaat. Je kan ze opdelen in 3 categorieën: - Bomen die het hoofd koel houden in de hitte - Bomen die bestand zijn tegen droogte - Bomen die bestand zijn tegen natte voeten
  • boomadvies Adviesbureau voor bomen, Jansen boomadvies is gespecialiseerd in boomonderzoek, en advies. We hebben de kennis en ervaring om u bij te staan en te adviseren bij uw vragen over uw boom of bomen. Ons boomonderzoek doen we op basis van lange praktijkervaring, gedegen en up to date en technieken. Ons boomonderzoek wordt gevolgd door een onafhankelijk Het advies kan mondeling of in een rapportage gegeven worden. Onze rapportage geeft in duidelijke taal advies over uw bomen. Indien gewenst kunnen we voor u bomen een zogeheten bomenpaspoort aanmaken en de boom inmeten in een GIS (geografisch informatie) systeem, zodat u een overzichtskaart hebt van de standplaats van uw bomen. Het boomadvies kan voor u uitgewerkt te worden in een boombeheerplan met snoeimaatregelen en frequenties. Planmatig boomonderhoud wordt op deze manier één van de meest duurzame bijdrage aan het levensverlooop van een bomen. De financiële consequenties van planmatig boomonderhoud zijn verhoudingsgewijs laag. Zeker als je deze kosten afzet tegen de kosten die gemoeid zijn met uitval van bomen. Planmatig en doelgericht boomonderhoud, vastgelegd in een praktisch uitvoerbaar boombeheerplan, biedt garantie voor veilige duurzaam beheerde bomen! Boomadvies voor ruimtelijke ontwikkeling is in feite een continuproces. Dagelijks wordt er gewerkt aan infrastructuur ( ondergronds en bovengronds). Bouwprojecten, wegreconstructies, rioleringsvervanging, vervanging van bestrating of stadsmeubilair zijn aan de orde van de dag. Goed onderzoek en advies zorgt voor een verantwoord beleid met betrekking tot de aanwezige bomen en hun esthetische en biologische waarde voor de openbare omgeving. Verschillende vormen van onderzoek/advies Afhankelijk van de fase van een project verschilt het gewenste advies met betrekking tot de bomen die in de openbare ruimte aanwezig zijn. Hieronder een opsomming van mogelijk onderzoek en/of advies dat nodig is om een goede beslissing te nemen over de betrokken bomen. - Groeiplaats onderzoek - Nader onderzoek - Boom Effect Analyse - VTA boomveiligheidsinspectie - Klimaat adaptieve bomen Een groeiplaatsonderzoek wijst uit welke maatregelen het best kunnen worden getroffen om de bomen goede kansen te bieden op hun huidige of toekomstige standplaats. Een heldere rapportage verschaft inzicht in de diverse groeiplaatsaspecten en geeft praktisch uitvoerbare te nemen maatregelen. Extreme weersomstandigheden hebben een effect op onze bomen en planten. De effecten zijn nu al duidelijk te zien. Het gebrek aan water zorgt ervoor dat jonge planten verdrogen. De hitte op de stammen kan dan weer leiden tot schorsbrand. Door hevige regen of onweersbuien kunnen bomen dagenlang onder water staan. Het antwoord? Zogenaamde klimaat adaptieve bomen. Dit zijn bomen waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze beter bestand zijn tegen de verandering van het klimaat. Je kan ze opdelen in 3 categorieën: - Bomen die het hoofd koel houden in de hitte - Bomen die bestand zijn tegen droogte - Bomen die bestand zijn tegen natte voeten
  • boomadviseur Adviesbureau voor bomen, Jansen boomadvies is gespecialiseerd in boomonderzoek, en advies. We hebben de kennis en ervaring om u bij te helpen en te adviseren bij uw vragen over uw boom of bomen. Het onderzoeken van bomen doen we op basis van veel praktijkervaring, gedegen en actuele kennis en technieken. Ons boomonderzoek wordt gevolgd door een onafhankelijk Het advies kan mondeling of in een rapportage gegeven worden. Onze rapportage geeft in duidelijke taal advies over uw bomen. Indien gewenst kunnen we voor u boom een zogeheten bomenpaspoort aanmaken en de boom inmeten in een GIS (geografisch informatie) systeem, zodat u een duidelijk overzicht hebt van de standplaats van uw bomen. Het boomadvies kan indien gewenst uitgewerkt te worden in een boombeheerplan met onderhoudsmaatregelen en frequenties. Planmatig boomonderhoud wordt op deze manier één van de meest duurzame bijdrage aan de levensduur van een bomen. De financiële consequenties van planmatig boomonderhoud zijn verhoudingsgewijs laag. Zeker als je deze kosten afzet tegen de kosten die ontstaan na uitval van bomen. Een boombeheerplan geeft een goede leidraad voor de praktische uitvoering van het onderhoud. Boomadvies voor ruimtelijke ontwikkeling is in feite een continuproces. Dagelijks wordt er wel gewerkt aan infrastructuur ( ondergronds en bovengronds). Bouwprojecten, wegreconstructies, rioleringsvervanging, vervanging van verharding of stadsmeubilair zijn aan de orde van de dag. Goed onderzoek en advies zorgt voor een verantwoord beleid met betrekking tot de aanwezige bomen en hun maatschappelijke en economische waarde voor de openbare omgeving. Verschillende vormen van onderzoek/advies Afhankelijk van de fase van een project verschilt het gewenste advies met betrekking tot de bomen die in de openbare ruimte aanwezig zijn. Hieronder een opsomming van mogelijk onderzoek en/of advies dat nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen over de onderzochte bomen. - Groeiplaats onderzoek - Nader onderzoek - Boom Effect Analyse - VTA boomveiligheidsinspectie - Klimaat adaptieve bomen Een groeiplaatsonderzoek wijst uit welke maatregelen het best kunnen worden getroffen om de bomen goede kansen te bieden op hun huidige of toekomstige standplaats. Een heldere rapportage verschaft inzicht in de diverse groeiplaatsaspecten en geeft praktisch uitvoerbare te nemen maatregelen. Extreme weersomstandigheden hebben een effect op aanwezige groen De effecten zijn nu al duidelijk te zien. Het gebrek aan water zorgt ervoor dat jonge planten verdrogen. De hitte op de stammen kan dan weer leiden tot schorsbrand. En door hevige regen of onweders kunnen bomen dagenlang onder water staan. Het antwoord? Zogenaamde klimaatbomen. Dit zijn bomen waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze beter bestand zijn tegen de verandering van het klimaat. Je kan ze opdelen in 3 categorieën: - Bomen die het hoofd koel houden in de hitte - Bomen die bestand zijn tegen droogte - Bomen die bestand zijn tegen natte voeten

vta-controle

Als boomeigenaar dient u te voldoen aan de algemene zorgplicht. Uit deze zorgplicht komt voort dat een boom periodiek en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een boomveiligheidsinspecteur. Indien er tijdens een controle gebreken worden geconstateerd dient er actie ondernomen te worden om de bijbehorende risico’s te beperken. Boomveiligheidscontroles worden veelal uitgevoerd door gebruikt te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). De boom wordt met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken. Een Vta Controle Is Een Methode Om Een Boom te controleren op gebreken. VTA is een afkorting van Visual Tree Assessment, en letterlijk vertaald betekent dit visuele boomcontrole. Een boomveiligheidscontroleur zal met een VTA controle een boom dus controleren op visuele gebreken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. In de dagelijkse praktijk is er onderscheid tussen: · Algemene zorgplicht door middel van een Boom Veiligheids controle of Visual Tree Assesment. · Periodieke controle voor bomen met een verhoogde gevaarzetting. · Onderzoeksplicht voor bomen met een gebrek om zodoende het risico te minimaliseren. Zorgplicht In Nederland heeft u als eigenaar van bomen een wettelijke zorgplicht, het is aan u om er voor te zorgen dat uw boom in goede conditie blijft door onderhoud en geen veiligheidsrisico vormt. Doet u dit niet en ontstaat er schade of letsel als gevolg van gebreken aan uw boom, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Het is dus verstandig om uw bomen met enige regelmaat te laten inspecteren voor boomveiligheid, en de VTA controle is de meest gebruikelijke vorm van boominspectie. Hiermee kunt u eventuele schade of ongelukken voorkomen, en bovendien kunt u hiermee ook aantonen dat u als boomeigenaar er alles aan gedaan heeft om schade en ongelukken te voorkomen in het geval er toch iets mis gaat. Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe vaak u een boom moet laten controleren. In de praktijk wordt dit bepaald door het mogelijke risico op gevaar, wat weer afhankelijk is van de locatie, de algehele conditie, de leeftijd en de omvang van de boom. De gevaarzetting hangt af van bijvoorbeeld de locatie. Staat de boom langs een drukke hoofdweg. Bij voorzienbare, grote schade of letsel is sprake van verhoogde zorgplicht. Vooral de frequentie van de boomveiligheidscontrole moet dan omhoog. Ook is het aan te raden om bijvoorbeeld bij de verhoogde frequentie de controle steeds in een ander deel van het seizoen te laten plaatsvinden. Als de boom in het blad staat, kan je goed de conditie beoordelen. In de herfst laten veel houtrot veroorzakende zwammen zich zien. Dat is dan ook een indicator dat er iets mis is wat nader onderzoek nodig maakt. Hoe werkt een Visual Tree Assessment? 1. Een controleur voert een visueel onderzoek uit en inventariseert de uitwendige kenmerken. Hierbij wordt onder andere gelet op de aanwezigheid van zwamaantastingen, op het groeigedrag, op mechanische gebreken, op vlekken op de bladeren, oude of nieuwe wonden, enz. Als er geen uitwendige tekens zijn van mogelijke problemen, beperkt het onderzoek zich tot deze fase. 2. Als er zichtbaar vermoedens zijn van een defect op basis van de waargenomen symptomen, moet de aan- of afwezigheid hiervan bevestigd worden door middel van een nader onderzoek. 3. Indien er een belangrijk defect geconstateerd is, wordt het gelokaliseerd, gekwantificeerd en in kaart gebracht en de nadere maatregelen beschreven tot herstel van het gebrek of uiteindelijk het vellen van de boom.. Categorie inspectie 1. Bomen zonder geconstateerd verhoogd risico. 2. Risicobomen, na ingreep een boom zonder verhoogd risico. 3. Risicoboom, maar na een ingreep een attentieboom. 4. Risicoboom, nader onderzoek noodzakelijk. 5. Attentieboom, geen verhoogd risico, maar wel jaarlijkse controle noodzakelijk. 6. Risicoboom, verhoogd geconstateerd risico, kappen noodzakelijk (een controleur kan dit niet beoordelen en zal voor categorie 4 kiezen). Beheer Uit nader onderzoek na de boomveiligheidscontrole komen nadere beheersmaatregelen · Verwijderen van de bomen. · Beheermaatregel uitvoeren, zoals wegnemen van dood hout, stabilisatie van de kroon en het wegnemen van plakoksels. · Nader onderzoek door een boomonderzoeker (adviseur of inspecteur) laten uitvoeren. VTA controle laten uitvoeren Jansen boomverzorging kan deze VTA inspectie en indien nodig nader onderzoek voor u uitvoeren.
  • boomveiligheidsinspecteur Als boomeigenaar dient u te voldoen aan de algemene zorgplicht. Uit deze zorgplicht komt voort dat een boom regelmatig en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een boomveiligheidsinspecteur. Indien er tijdens een vta controle gebreken worden geconstateerd dient er actie ondernomen te worden om de bijbehorende risico’s te beperken. Boomcontroles worden veelal uitgevoerd door gebruikt te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). De boom wordt met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken. Een VTA controle is een methode om bomen te controleren op gebreken. VTA is een afkorting van Visual Tree Assessment, en letterlijk vertaald betekent dit visuele boomcontrole. Een boomveiligheidsinspecteur zal met een VTA controle een boom dus controleren op visuele gebreken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. In de dagelijkse praktijk is er onderscheid tussen: · Zorgplicht door middel van een Boom Veiligheids controle of Visual Tree Assesment. · Periodieke controle voor bomen met een verhoogde gevaarzetting. · Onderzoeksplicht voor bomen met een gebrek om zodoende het risico te minimaliseren. Zorgplicht In Nederland heeft u als eigenaar van een boom een wettelijke zorgplicht, het is aan u om er voor te zorgen dat uw boom in goede conditie blijft door onderhoud en geen veiligheidsrisico vormt. Doet u dit niet en ontstaat er schade of letsel als gevolg van gebreken aan uw boom, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Het is dus verstandig om uw bomen af en toe te laten inspecteren voor boomveiligheid, en de VTA controle is de meest gebruikelijke vorm van boominspectie. Hiermee kunt u eventuele schade of ongelukken voorkomen, en bovendien kunt u hiermee ook aantonen dat u als boomeigenaar er alles aan gedaan heeft om schade en ongevallen te voorkomen in het geval er toch iets mis gaat. Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe vaak u een boom moet laten controleren. In de praktijk wordt dit bepaald door het mogelijke risico op gevaar, wat weer afhankelijk is van de locatie, de algehele conditie, de leeftijd en de omvang van de boom. De gevaarzetting hangt af van bijvoorbeeld de locatie. Staat de boom langs een drukke verkeersweg. Bij voorzienbare, grote schade of letsel is sprake van verhoogde zorgplicht. Vooral de frequentie van de boomveiligheidscontrole is dan jaarlijks terugkerend. Ook is het aan te raden om bijvoorbeeld bij de verhoogde frequentie de controle steeds in een ander deel van het seizoen te laten plaatsvinden. Als de boom in het blad staat, kan je goed de conditie beoordelen. In de herfst laten veel houtrot veroorzakende zwammen zich zien. Dat is dan ook een indicator dat er iets mis is wat nader onderzoek nodig maakt. Hoe werkt een Visual Tree Assessment? 1. Een controleur voert een visueel onderzoek uit en registreert de uitwendige kenmerken. Hierbij wordt onder andere gelet op de aanwezigheid van zwamaantastingen, op het groeigedrag, op mechanische gebreken, op vlekken op de bladeren, oude of nieuwe wonden, enz. Als er geen uitwendige tekens zijn van mogelijke problemen, beperkt het onderzoek zich tot deze fase. 2. Als er zichtbaar vermoedens zijn van een defect op basis van de waargenomen symptomen, moet de aan- of afwezigheid hiervan bevestigd worden door middel van een nader onderzoek. 3. Indien er een belangrijk mechanisch gebrek geconstateerd is, wordt het gelokaliseerd, gekwantificeerd en in kaart gebracht en de nadere maatregelen beschreven tot herstel van het gebrek of uiteindelijk het vellen van de boom.. Categorie inspectie 1. Bomen zonder geconstateerd verhoogd risico. 2. Risicobomen, na ingreep een boom zonder verhoogd risico. 3. Risicoboom, maar na een ingreep een attentieboom. 4. Risicoboom, nader onderzoek noodzakelijk. 5. Attentieboom, geen verhoogd risico, maar wel jaarlijkse controle noodzakelijk. 6. Risicoboom, verhoogd geconstateerd risico, kappen noodzakelijk (een controleur kan dit niet beoordelen en zal voor categorie 4 kiezen). Beheer Uit nader onderzoek na de boomveiligheidscontrole komen nadere beheersmaatregelen · Rooien van de bomen. · Onderhoudssnoei uitvoeren, zoals wegnemen van dood hout, stabilisatie van de kroon en het wegnemen van plakoksels. · Nader onderzoek door een boomonderzoeker (adviseur of inspecteur) laten uitvoeren. VTA controle laten uitvoeren Jansen boomverzorging kan deze VTA inspectie en indien nodig nader onderzoek voor u uitvoeren.

Boom Effect Analyse

BEA Wat is een boom effect analyse? Als er gebouwd gaat worden rond bomen, dan veranderd de inrichting of het gebruik van de openbare ruimte in de directe omgeving van de bomen. Dit kan zowel een tijdelijke als een permanente verandering zijn. Werkzaamheden rondom de boom hebben invloed op de bovengrondse en ondergrondse groeiplaats van bomen. De plaats waarin u woont kan dan vragen of u een Boom Effect Analyse wilt laten opmaken. De Bomen Effect Analyse wordt ook wel afgekort met de letters BEA. Waarom is een Bomen Effect Analyse nodig? De Boom Effect Analyse (BEA) kan zowel voor één boom als voor meerde bomen opgesteld worden. De BOMEN EFFECT ANALYSE is uitvoerbaar bij alle projecten en plannen voor activiteiten. Hierbij kun je denken aan: - Bouwen van een veranda - Sloop - Functieverandering - Ophogingen of afgravingen ( bijvoorbeeld een zwemvijver) Wat kost een Bomen Effect Analyse? Dat ligt onder andere aan het project Het projectplan houdt in, alle voorgenomen werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de bouw van een woning of een aanbouw. Daarnaast zijn de kosten ook afhankelijk van het aantal bomen dat onderzocht moet worden. Wat is een richtlijn Boom Effect Analyse (BEA) ? Omdat de opgestelde BEA’s in de praktijk nogal eens verschilden in de opbouw en kwaliteit is de richtlijn Boom Effect Analyse opgesteld door de bomenstichting in samenwerking met de CROW ( beheersystematiek openbare ruimte). Voor het uivoeren van de Boom Effect Analyse hanteer ik de Richtlijn BEA ( Boom Effect Analyse). Hoe is deze richtlijn BEA opgebouwd? De richtlijn Bomen Effect Analyse is een omschrijving hoe de beoordeling van de te verwachten effecten moet plaatsvinden. Hiervoor zijn twaalf bouwstenen ontwikkeld waar mee de effecten van de gewenste activiteiten op de boom en de perspectieven om de bomen duurzaam in stand te houden, nauwlettend onderzocht en onderbouwd wordt. De vraag of behoud van de bomen mogelijk is bestaat uit twee deelvragen: - Is behoud van de boomtechische kwaliteit van de boom mogelijk? - Is behoud van de functie of waarde van de boom mogelijk? Beide aspecten/ zaken zijn van gelijk belang. Als de boomtechnische kwaliteit behouden kan worden, dan wil dat nog niet zeggen dat dit ook geld voor alle functies van de bomen. Daarom is gedegen onderzoek en vakwerk nodig om een onderbouwd antwoord op deze vragen te kunnen geven. Graag help ik u door het uitoeren van een Bomen Effect Analye en advies op maat. De kwaliteit van de boom in kaart brengen is nodig om de BOOM EFFECT ANALYSE te kunnen beantwoorden. Dit wordt gedaan volgens de VTA (Visual Tree Assesement) methode. Daarnaast is natuurlijk aanvullend onderzoek nodig naar ondermeer: - Ondergronds ruimtegebruik zoals bijvoorbeeld (aanwezig of nieuw aan te leggen) infrastructuur,etc. - Wortelpakket - Grondwaterstand - Bodemgesteldheid - Bovengronds ruimtegebruik, kroonprojectie, bebouwing etc. Na uitvoering van het onderzoek wordt alles in een heldere rapportage omschreven. Hiervoor hanteer ik de nieuwe Richtlijn Boom Effect Analyse. Hoe is een Boom Effect Analyse opgebouwd? Iedere BEA die wordt uitgevoerd volgens de Richtlijn BEA bestaat uit twaalf bouwstenen. Het gebruik van deze twaalf bouwstenen garandeert een uniform, compleet en helder gestructureerd onderzoek. De bouwstenen vormen een samenhangend geheel en zijn geclusterd in de onderdelen Voorstudie, Veldonderzoek, Analyse, Conclusie en advies. Door het laten uitvoeren van een BEA (Bomen Effect Analyse) breng ik voor u de kansen en knelpunten in kaart. De inhoudsopgave met de bouwstenen van een Bomen Effect Analyse is als volgt opgebouwd: Voorstudie Aanleiding opstellen BEA Bouwsteen 1 Uitgangspunt project Bouwsteen 2 Toetsing uitvraag Bouwsteen 3 Functie of waarde boom Veldonderzoek Beoordeling achtergrondinformatie, beleid en veldonderzoek Bouwsteen 4 Kwaliteit boom Bouwsteen 5 Ruimtestudie Bouwsteen 6 Kansen en knelpunten Analyse Duiding bevindingen: is behoud van de boom mogelijk? Bouwsteen 7 Impact bovengronds ruimtegebruik Bouwsteen 8 Impact ondergonds ruimtegebruik Bouwsteen 9 Impact uitvoering Conclusie en advies Conclusie of behoud van de boom op basis van het voorgenomen plan NIET/WEL mogelijk is, met een logische onderbouwing en duidelijke motivering. Richtinggevend advies met voorwaarden voor behoud, boombeschermende maatregelen of alternatieven. Bouwsteen 10 Eindoordeel effecten Bouwsteen 11 Randvoorwaarden Bouwsteen 12 Alternatieven
  • Boom Effect Analyse BEA Wat is een bomen effect analyse? Als er gebouwd gaat worden rondom bomen, dan veranderd de inrichting of het gebruik van de openbare ruimte in de nabije omgeving van de boom. Dit kan zowel een tijdelijke als een permanente verandering zijn. Werkzaamheden rondom bomen hebben invloed op de bovengrondse en ondergrondse standplaats van bomen. De plaats waarin u woont kan dan vragen of u een Boom Effect Analyse wilt laten opmaken. De Bomen Effect Analyse wordt ook wel afgekort met de letters BEA. Waarom is een BEA nodig? De Bomen Effect Analyse (BEA) kan zowel voor één boom als voor meerde bomen uitgevoerd worden. De BOMEN EFFECT ANALYSE is toepasbaar bij alle projecten en voorgenomen plannen voor activiteiten. Hierbij kun je denken aan: - Bouwen van een aanleunwoning - Sloop - Functieverandering - Ophogingen of afgravingen ( bijvoorbeeld een zwemvijver) Wat kost een BEA? Dat ligt onder meer aan het projectplan. Het projectplan houdt in, alle voorgenomen werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de bouw van schuren of een aanbouw. Daarnaast zijn de kosten ook afhankelijk van het aantal bomen dat onderzocht moet worden. Wat is een richtlijn Boom Effect Analyse (BEA) ? Omdat de uitgevoerde BEA’s in de praktijk regelmatig verschilden in de opmaak en kwaliteit is de richtlijn Bomen Effect Analyse Ontwikkeld door de bomenstichting in samenwerking met de CROW ( beheersystematiek openbare ruimte). Voor het uivoeren van een Boom Effect Analyse hanteer ik de Richtlijn BEA ( Boom Effect Analyse). Hoe is deze richtlijn Bomen Effect Analyse opgebouwd? De richtlijn Boom Effect Analyse is een omschrijving hoe de beoordeling van de verwachte effecten moet plaatsvinden. Hiervoor zijn twaalf bouwstenen ontwikkeld waar de effecten van de geplande activiteiten op de boom en de mogelijkheid om de boom te behouden, secuur onderzocht en onderbouwd wordt. De vraag of behoud van de boom mogelijk is bestaat uit twee deelvragen: - Is behoud van de boomtechische kwaliteit van de bomen mogelijk? - Is behoud van de functie of waarde van de boom mogelijk? Beide aspecten/ zaken zijn van gelijk belang. Als de boomtechnische kwaliteit behouden kan worden, dan wil dat nog niet zeggen dat dit ook geld voor alle functies van de boom. Daarom is goed onderzoek en vakmanschap nodig om een gefundeerd antwoord op deze vragen te kunnen geven. Graag help ik u door het uitoeren van een BEA en advies op maat. De kwaliteit van de boom in kaart brengen is nodig om de BEA te kunnen beantwoorden. Dit wordt gedaan volgens de VTA (Visual Tree Assesement) methode. Daarnaast is natuurlijk aanvullend onderzoek nodig naar ondermeer: - Ondergronds ruimtegebruik zoals bijvoorbeeld (aanwezig of nieuw aan te leggen) infrastructuur,etc. - Wortelpakket - Grondwaterstand - Bodemgesteldheid - Bovengronds ruimtegebruik, kroonprojectie, bebouwing etc. Na uitvoering van het onderzoek wordt alles in een overzichtelijke rapportage omschreven. Hiervoor hanteert Jansen boomverzorging de nieuwe Richtlijn Boom Effect Analyse. Hoe wordt Bomen Effect Analyse opgesteld? Iedere Boom Effect Analyse die wordt uitgevoerd volgens de Richtlijn BEA bestaat uit twaalf bouwstenen. Het gebruik van deze twaalf bouwstenen garandeert een uniform, compleet en helder gestructureerd onderzoek. De bouwstenen vormen een samenhangend geheel en zijn geclusterd in de onderdelen Voorstudie, Veldonderzoek, Analyse, Conclusie en advies. Door het laten uitvoeren van een BEA (Bomen Effect Analyse) brengen wij voor u de kansen en knelpunten in kaart. De inhoudsopgave met de bouwstenen van een BEA is als volgt opgebouwd: Voorstudie Aanleiding opstellen BEA Bouwsteen 1 Uitgangspunt project Bouwsteen 2 Toetsing uitvraag Bouwsteen 3 Functie of waarde boom Veldonderzoek Beoordeling achtergrondinformatie, beleid en veldonderzoek Bouwsteen 4 Kwaliteit boom Bouwsteen 5 Ruimtestudie Bouwsteen 6 Kansen en knelpunten Analyse Duiding bevindingen: is behoud van de boom mogelijk? Bouwsteen 7 Impact bovengronds ruimtegebruik Bouwsteen 8 Impact ondergonds ruimtegebruik Bouwsteen 9 Impact uitvoering Conclusie en advies Conclusie of behoud van de boom op basis van het voorgenomen plan NIET/WEL mogelijk is, met een logische onderbouwing en duidelijke motivering. Richtinggevend advies met voorwaarden voor behoud, boombeschermende maatregelen of alternatieven. Bouwsteen 10 Eindoordeel effecten Bouwsteen 11 Randvoorwaarden Bouwsteen 12 Alternatieven
  • Boom Effect Analyse BEA Wat is een bomen effect analyse? Als er gebouwd gaat worden nabij bomen, dan veranderd de inrichting of het gebruik van de ruimte in de directe omgeving van de bomen. Dit kan zowel een kortdurende als een blijvende verandering zijn. Activiteiten rondom de boom hebben invloed op de bovengrondse en ondergrondse groeiplaats van de boom. De plaats waarin u woont kan dan vragen of u een Bea wilt laten opmaken. De Boom Effect Analyse wordt afgekort asl BEA Waarom is een BEA nodig? De Bomen Effect Analyse (BEA) kan tevens voor één boom als voor meerde bomen uitgevoerd worden. De BEA is uitvoerbaar bij alle projecten en plannen voor activiteiten. Hierbij kun je denken aan: - Bouw van een overkapping - Sloop - Functieverandering - Ophogingen of afgravingen ( bijvoorbeeld een zwemvijver) Wat kost een BEA? Dat ligt onder meer aan het projectplan. Het projectplan houdt in, alle uit te voeren werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de bouw van schuren of een aanbouw. Daarnaast zijn de kosten ook afhankelijk van het aantal bomen dat onderzocht moet worden. Wat is een richtlijn Bomen Effect Analyse (BEA) ? Omdat de uitgevoerde BEA’s in de praktijk regelmatig verschilden in de opbouw en kwaliteit is de richtlijn BEA Ontwikkeld door de bomenstichting in samenwerking met de CROW ( beheersystematiek openbare ruimte). Voor het uivoeren van een Boom Effect Analyse hanteer ik de Richtlijn BEA ( Boom Effect Analyse). Hoe is deze richtlijn BEA opgebouwd? De richtlijn BEA is een omschrijving hoe de beoordeling van de te verwachten effecten moet plaatsvinden. Hiervoor zijn twaalf bouwstenen ontwikkeld waar mee de effecten van de geplande activiteiten op de bomen en de perspectieven om de boom te behouden, accuraat onderzocht en onderbouwd wordt. De vraag of behoud van de boom mogelijk is bestaat uit twee deelvragen: - Is behoud van de boomtechische kwaliteit van de bomen mogelijk? - Is behoud van de functie of waarde van de bomen mogelijk? Beide aspecten/ zaken zijn van gelijk belang. Als de boomtechnische kwaliteit behouden kan worden, dan wil dat nog niet zeggen dat dit ook geld voor alle functies van de boom. Daarom is goed uitgevoerd onderzoek en vakmanschap nodig om een gefundeerd antwoord op deze vragen te kunnen geven. Graag help ik u door het uitoeren van een BEA en advies op maat. De kwaliteit van de boom in kaart brengen is nodig om de Bomen Effect Analyse te kunnen beantwoorden. Dit wordt gedaan volgens de VTA (Visual Tree Assesement) methode. Daarnaast is natuurlijk aanvullend onderzoek nodig naar ondermeer: - Ondergronds ruimtegebruik zoals bijvoorbeeld (aanwezig of nieuw aan te leggen) infrastructuur,etc. - Bewortelbare ruimte - Grondwaterstanden - Grondsoort - Bovengronds ruimtegebruik, kroonprojectie, bebouwing etc. Na uitvoering van het onderzoek wordt alles in een heldere rapportage omschreven. Hiervoor hanteert Jansen boomverzorging de nieuwe Richtlijn Bomen Effect Analyse. Hoe wordt Boom Effect Analyse opgebouwd? Iedere BEA die wordt uitgevoerd volgens de Richtlijn Boom Effect Analyse bestaat uit twaalf bouwstenen. Het gebruik van deze twaalf bouwstenen garandeert een uniform, compleet en helder gestructureerd onderzoek. De bouwstenen vormen een samenhangend geheel en zijn geclusterd in de onderdelen Voorstudie, Veldonderzoek, Analyse, Conclusie en advies. Door het laten uitvoeren van een BEA (Bomen Effect Analyse) breng ik voor u de kansen en knelpunten in kaart. De inhoudsopgave met de bouwstenen van een Boom Effect Analyse is als volgt opgebouwd: Voorstudie Aanleiding opstellen BEA Bouwsteen 1 Uitgangspunt project Bouwsteen 2 Toetsing uitvraag Bouwsteen 3 Functie of waarde boom Veldonderzoek Beoordeling achtergrondinformatie, beleid en veldonderzoek Bouwsteen 4 Kwaliteit boom Bouwsteen 5 Ruimtestudie Bouwsteen 6 Kansen en knelpunten Analyse Duiding bevindingen: is behoud van de boom mogelijk? Bouwsteen 7 Impact bovengronds ruimtegebruik Bouwsteen 8 Impact ondergonds ruimtegebruik Bouwsteen 9 Impact uitvoering Conclusie en advies Conclusie of behoud van de boom op basis van het voorgenomen plan NIET/WEL mogelijk is, met een logische onderbouwing en duidelijke motivering. Richtinggevend advies met voorwaarden voor behoud, boombeschermende maatregelen of alternatieven. Bouwsteen 10 Eindoordeel effecten Bouwsteen 11 Randvoorwaarden Bouwsteen 12 Alternatieven
  • Boom Effect Analyse Boom Effect Analyse Wat is een bomen effect analyse? Als er gebouwd gaat worden rondom bomen, dan veranderd de inrichting of het gebruik van de openbare ruimte in de directe omgeving van de boom. Dit kan zowel een kortdurende als een permanente verandering zijn. Bouwwerkzaamheden rondom bomen hebben invloed op de bovengrondse en ondergrondse groeiplaats van bomen. De gemeente waarin u woont kan dan vragen of u een Bea wilt laten uitvoeren. De Bomen Effect Analyse wordt ook wel afgekort met de letters BEA. Waarom is een Bomen Effect Analyse nodig? De Boom Effect Analyse (BEA) kan tevens voor één boom als voor meerde bomen uitgevoerd worden. De BEA is uitvoerbaar bij alle projecten en voorgenomen plannen voor activiteiten. Hierbij kun je denken aan: - Bouwen van een aanleunwoning - Sloop - Functieverandering - Ophogingen of afgravingen ( bijvoorbeeld een zwemvijver) Wat kost een Boom Effect Analyse? Dat ligt helemaal aan het projectplan. Het projectplan houdt in, alle uit te voeren werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de bouw van appartement of een aanbouw. Daarnaast zijn de kosten ook afhankelijk van het aantal bomen dat onderzocht moet worden. Wat is een richtlijn Bomen Effect Analyse (BEA) ? Omdat de uitgevoerde BEA’s in de praktijk frequent verschilden in de opmaak en kwaliteit is de richtlijn BEA opgesteld door de bomenstichting in samenwerking met de CROW ( beheersystematiek openbare ruimte). Voor het uivoeren van een Bomen Effect Analyse hanteer ik de Richtlijn BEA ( Boom Effect Analyse). Hoe is deze richtlijn BEA opgebouwd? De richtlijn Boom Effect Analyse is een omschrijving hoe de beoordeling van de verwachte effecten moet plaatsvinden. Hiervoor zijn twaalf bouwstenen ontworpen waarmee de effecten van de gewenste activiteiten op de bomen en de mogelijkheden om de bomen duurzaam in stand te houden, nauwkeurig onderzocht en onderbouwd wordt. De vraag of behoud van de boom mogelijk is bestaat uit twee deelvragen: - Is behoud van de boomtechische kwaliteit van de bomen mogelijk? - Is behoud van de functie of waarde van de boom mogelijk? Beide aspecten/ zaken zijn van gelijk belang. Als de boomtechnische kwaliteit behouden kan worden, dan wil dat nog niet zeggen dat dit ook geld voor alle functies van de boom. Daarom is gedegen onderzoek en vakmanschap nodig om een onderbouwd antwoord op deze vragen te kunnen geven. Graag help ik u door het uitoeren van een BEA en advies op maat. De kwaliteit van de bomen in kaart brengen is nodig om de BOOM EFFECT ANALYSE te kunnen beantwoorden. Dit wordt gedaan volgens de VTA (Visual Tree Assesement) methode. Daarnaast is uiteraard aanvullend onderzoek nodig naar ondermeer: - Ondergronds ruimtegebruik zoals bijvoorbeeld (aanwezig of nieuw aan te leggen) infrastructuur,etc. - Bewortelbare ruimte - Grondwaterstanden - Bodemgesteldheid - Bovengronds ruimtegebruik, kroonprojectie, bebouwing etc. Na uitvoering van het onderzoek wordt alles in een overzichtelijk rapport omschreven. Hiervoor hanteert Jansen boomverzorging de nieuwe Richtlijn Bomen Effect Analyse. Hoe wordt Bomen Effect Analyse opgesteld? Iedere BEA die wordt uitgevoerd volgens de Richtlijn BEA bestaat uit twaalf bouwstenen. Het gebruik van deze twaalf bouwstenen garandeert een uniform, compleet en helder gestructureerd onderzoek. De bouwstenen vormen een samenhangend geheel en zijn geclusterd in de onderdelen Voorstudie, Veldonderzoek, Analyse, Conclusie en advies. Door het laten uitvoeren van een BEA (Bomen Effect Analyse) brengen wij voor u de kansen en knelpunten in kaart. De inhoudsopgave met de bouwstenen van een Bomen Effect Analyse is als volgt opgebouwd: Voorstudie Aanleiding opstellen BEA Bouwsteen 1 Uitgangspunt project Bouwsteen 2 Toetsing uitvraag Bouwsteen 3 Functie of waarde boom Veldonderzoek Beoordeling achtergrondinformatie, beleid en veldonderzoek Bouwsteen 4 Kwaliteit boom Bouwsteen 5 Ruimtestudie Bouwsteen 6 Kansen en knelpunten Analyse Duiding bevindingen: is behoud van de boom mogelijk? Bouwsteen 7 Impact bovengronds ruimtegebruik Bouwsteen 8 Impact ondergonds ruimtegebruik Bouwsteen 9 Impact uitvoering Conclusie en advies Conclusie of behoud van de boom op basis van het voorgenomen plan NIET/WEL mogelijk is, met een logische onderbouwing en duidelijke motivering. Richtinggevend advies met voorwaarden voor behoud, boombeschermende maatregelen of alternatieven. Bouwsteen 10 Eindoordeel effecten Bouwsteen 11 Randvoorwaarden Bouwsteen 12 Alternatieven
  • Boom Effect Analyse Bomen Effect Analyse Wat is een boom effect analyse? Als er gebouwd wordt nabij bomen, dan veranderd de inrichting of het gebruik van de openbare ruimte in de directe omgeving van de boom. Dit kan zowel een tijdelijke als een permanente verandering zijn. Activiteiten rondom bomen zijn van invloed op de bovengrondse en ondergrondse groeiplaats van bomen. De plaats waarin u woont kan dan vragen of u een Boom Effect Analyse wilt laten opmaken. De Bomen Effect Analyse wordt afgekort asl BEA Waarom is een BEA nodig? De Boom Effect Analyse (BEA) kan tevens voor één boom als voor meerde bomen opgesteld worden. De BOMEN EFFECT ANALYSE is uitvoerbaar bij alle projecten en voorgenomen plannen voor activiteiten. Hierbij kun je denken aan: - Bouw van een huis - Sloop - Functieverandering - Ophogingen of afgravingen ( bijvoorbeeld een zwemvijver) Wat kost een Bomen Effect Analyse? Dat ligt onder andere aan het projectplan. Het projectplan houdt in, alle uit te voeren werkzaamheden zoals onder andere de bouw van nieuwe woningen of een aanbouw. Daarnaast zijn de kosten ook afhankelijk van het aantal bomen dat onderzocht moet worden. Wat is een richtlijn Boom Effect Analyse (BEA) ? Omdat de opgestelde BEA’s in de praktijk nogal eens verschilden in de opbouw en kwaliteit is de richtlijn Boom Effect Analyse opgesteld door de bomenstichting in samenwerking met de CROW ( beheersystematiek openbare ruimte). Voor het uivoeren van een BEA hanteer ik de Richtlijn BEA ( Boom Effect Analyse). Hoe is deze richtlijn Boom Effect Analyse opgebouwd? De richtlijn Bomen Effect Analyse is een beschrijving hoe de beoordeling van de verwachte effecten moet plaatsvinden. Hiervoor zijn twaalf bouwstenen ontworpen waar de effecten van de geplande activiteiten op de boom en de perspectieven om de boom te behouden, gedetailleerd geinspecteerd en onderbouwd wordt. De vraag of behoud van de bomen mogelijk is bestaat uit twee deelvragen: - Is behoud van de boomtechische kwaliteit van de boom mogelijk? - Is behoud van de functie of waarde van de bomen mogelijk? Beide aspecten/ zaken zijn van gelijk belang. Als de boomtechnische kwaliteit behouden kan worden, dan wil dat nog niet zeggen dat dit ook geld voor alle functies van de bomen. Daarom is met kennis van zaken uitgevoerd onderzoek en vakmanschap nodig om een onderbouwd antwoord op deze vragen te kunnen geven. Graag help ik u door het uitoeren van een BEA en advies op maat. De kwaliteit van de bomen in kaart brengen is nodig om de BEA te kunnen beantwoorden. Dit wordt gedaan volgens de VTA (Visual Tree Assesement) methode. Daarnaast is uiteraard aanvullend onderzoek nodig naar ondermeer: - Ondergronds ruimtegebruik zoals bijvoorbeeld (aanwezig of nieuw aan te leggen) infrastructuur,etc. - Bewortelbare ruimte - Grondwaterstand - Bodem - Bovengronds ruimtegebruik, kroonprojectie, bebouwing etc. Na uitvoering van het onderzoek wordt alles in een heldere rapportage omschreven. Hiervoor hanteert Jansen boomverzorging de nieuwe Richtlijn Boom Effect Analyse. Hoe is een Bomen Effect Analyse opgebouwd? Iedere Bomen Effect Analyse die wordt uitgevoerd volgens de Richtlijn Bomen Effect Analyse bestaat uit twaalf bouwstenen. Het gebruik van deze twaalf bouwstenen garandeert een uniform, compleet en helder gestructureerd onderzoek. De bouwstenen vormen een samenhangend geheel en zijn geclusterd in de onderdelen Voorstudie, Veldonderzoek, Analyse, Conclusie en advies. Door het laten uitvoeren van een BEA (Bomen Effect Analyse) breng ik voor u de kansen en knelpunten in kaart. De inhoudsopgave met de bouwstenen van een Bomen Effect Analyse is als volgt opgebouwd: Voorstudie Aanleiding opstellen BEA Bouwsteen 1 Uitgangspunt project Bouwsteen 2 Toetsing uitvraag Bouwsteen 3 Functie of waarde boom Veldonderzoek Beoordeling achtergrondinformatie, beleid en veldonderzoek Bouwsteen 4 Kwaliteit boom Bouwsteen 5 Ruimtestudie Bouwsteen 6 Kansen en knelpunten Analyse Duiding bevindingen: is behoud van de boom mogelijk? Bouwsteen 7 Impact bovengronds ruimtegebruik Bouwsteen 8 Impact ondergonds ruimtegebruik Bouwsteen 9 Impact uitvoering Conclusie en advies Conclusie of behoud van de boom op basis van het voorgenomen plan NIET/WEL mogelijk is, met een logische onderbouwing en duidelijke motivering. Richtinggevend advies met voorwaarden voor behoud, boombeschermende maatregelen of alternatieven. Bouwsteen 10 Eindoordeel effecten Bouwsteen 11 Randvoorwaarden Bouwsteen 12 Alternatieven
  • boomonderzoeker ( Als boomeigenaar dient u te voldoen aan de algemene zorgplicht. Uit deze zorgplicht komt voort dat uw bomen regelmatig en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een deskundige. Indien er tijdens een vta controle gebreken worden geconstateerd moet er actie ondernomen te worden om de bijbehorende risico’s in beeld te brengen. Boomcontroles worden veelal uitgevoerd door gebruikt te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). De boom wordt met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken. Een Vta Controle Is Een Methode Om Een Boom te controleren op gebreken. VTA is een afkorting van Visual Tree Assessment, en letterlijk vertaald betekent dit visuele boomcontrole. Een boomveiligheidscontroleur zal met een VTA controle een boom dus controleren op visuele gebreken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. In de dagelijkse praktijk is er onderscheid tussen: · Zorgplicht door middel van een Boom Veiligheids controle of Visual Tree Assesment. · Periodieke controle voor bomen met een verhoogde gevaarzetting. · Onderzoeksplicht voor bomen met een gebrek om zodoende het risico te minimaliseren. Zorgplicht In Nederland heeft u als eigenaar van een boom een wettelijke zorgplicht, het is aan u om er voor te zorgen dat uw boom in goede conditie blijft door onderhoud en geen veiligheidsrisico vormt. Doet u dit niet en ontstaat er schade of letsel als gevolg van gebreken aan uw boom, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Het is dus verstandig om uw bomen met enige regelmaat te laten inspecteren voor boomveiligheid, en de VTA controle is de meest gebruikelijke vorm van boominspectie. Hiermee kunt u eventuele schade of ongelukken voorkomen, en bovendien kunt u hiermee ook aantonen dat u als boomeigenaar er alles aan gedaan heeft om schade en ongevallen te voorkomen in het geval er toch iets mis gaat. Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe vaak u een boom moet laten controleren. In de praktijk wordt dit bepaald door het mogelijke risico op gevaar, wat weer afhankelijk is van de locatie, de algehele conditie, de leeftijd en de omvang van de boom. De gevaarzetting hangt af van bijvoorbeeld de locatie. Staat de boom langs een drukke verkeersader. Bij voorzienbare, grote schade of letsel is sprake van verhoogde zorgplicht. Vooral de frequentie van de boomveiligheidscontrole moet dan omhoog. Ook is het beter om bijvoorbeeld bij de verhoogde frequentie de controle steeds in een ander deel van het seizoen te laten plaatsvinden. Als de boom in het blad staat, kan je goed de conditie beoordelen. In de herfst laten veel houtrot veroorzakende zwammen zich zien. Dat is dan ook een indicator dat er iets mis is wat nader onderzoek nodig maakt. Hoe werkt een Visual Tree Assessment? 1. Een boomveiliheidsinspecteur voert een visueel onderzoek uit en registreert de zichtbare kenmerken. Hierbij wordt onder meer gelet op de aanwezigheid van vruchtlichamen, op het groeigedrag, op mechanische gebreken, op vlekken op de bladeren, oude of nieuwe wonden, enz. Als er geen uitwendige tekens zijn van potentiële problemen, beperkt het onderzoek zich tot deze fase. 2. Als er zichtbaar vermoedens zijn van een defect op basis van de geobserveerde symptomen, moet de aan- of afwezigheid hiervan bevestigd worden door middel van een nader onderzoek. 3. Indien er een belangrijk defect geconstateerd is, wordt het gelokaliseerd, gekwantificeerd en in kaart gebracht en de nadere maatregelen beschreven met een advies voor een te neme beheermaatregel van de boom.. Categorie inspectie 1. Bomen zonder geconstateerd verhoogd risico. 2. Risicobomen, na ingreep een boom zonder verhoogd risico. 3. Risicoboom, maar na een ingreep een attentieboom. 4. Risicoboom, nader onderzoek noodzakelijk. 5. Attentieboom, geen verhoogd risico, maar wel jaarlijkse controle noodzakelijk. 6. Risicoboom, verhoogd geconstateerd risico, kappen noodzakelijk (een controleur kan dit niet beoordelen en zal voor categorie 4 kiezen). Beheer Uit nader onderzoek na de boomveiligheidscontrole komen nadere beheersmaatregelen · Rooien van de bomen. · Onderhoud uitvoeren, zoals wegnemen van dood hout, stabilisatie van de kroon en het wegnemen van plakoksels. · Nader onderzoek door een boomonderzoeker (adviseur of inspecteur) laten uitvoeren. VTA controle laten uitvoeren Jansen boomverzorging kan deze VTA inspectie en indien nodig nader onderzoek voor u uitvoeren.